Per 1 november 2015 gelden hogere grensbedragen, waarmee ondernemingen worden aangeduid als “klein” of “middelgroot”. Hierdoor kunnen meer bedrijven gebruikmaken van allerlei vrijstellingen met betrekking tot het opstellen van een jaarrekening. Ook worden de jaarrekeningregels vereenvoudigd voor zogeheten micro-ondernemingen. Deze groep bedrijven is nieuw in het jaarrekeningenrecht. Voor deze bedrijven geldt dat zij nog maar een heel beperkte jaarrekening op te hoeven stellen. Dit kan weer kostenbesparend werken.

De nieuwe regels moeten worden toegepast op jaarrekeningen en bestuursverslagen die worden opgesteld over boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. Eerdere toepassing van de nieuwe voorschriften is echter toegestaan.

 

De nieuwe grensbedragen zijn als volgt:

 

Balanstotaal in € (max.) Netto-omzet in € (max.) Aantal werkne- mers (max.)
Micro 350.000 700.000 10
Klein 6.000.000 12.000.000 50
Middelgroot 20.000.000 40.000.000 250

 

Onder de nieuwe regels hoeven kleine rechtspersonen die de fiscale waarderingsgrondslagen toepassen, in de toelichting op de jaarrekening niet langer het gebruik van een fiscale faciliteit en het bedrag van de daaruit voortvloeiende buitengewone waardecorrectie te vermelden. Dit is op grond van de gewijzigde Europese jaarrekeningenrichtlijn niet meer toegestaan. Micro-ondernemingen zijn vrijgesteld van de verplichting om een toelichting op de jaarrekening op te stellen.